دکتر آنا آوامهر

دکتر آنا آوامهر

تنگی کانال نخاعی ۰۰:۴۹
بهترین دکتر کمردرد؟ ۰۰:۲۷
روز پزشک مبارک ۰۰:۳۱
دیگه درد نکش ۰۰:۱۴
۲ ماه پیش
آرتروز زانو ۰۰:۴۰
۳ ماه پیش
درمان درد دنبالچه ۰۰:۵۱
علل درد دنبالچه ۰۱:۰۴
درد شدید دست چپ ۰۰:۳۸
ورزش های آب درمانی ۰۱:۱۷
دیسک اصلا چی هست؟ ۰۱:۲۳
روز پزشک مبارک ۰۰:۲۱