دکتر سیده فاطمه سیدی متخصص زنان و زایمان و نازایی
دکتر سیده فاطمه سیدی متخصص زنان و زایمان و نازایی

دکتر سیده فاطمه سیدی متخصص زنان و زایمان و نازایی

تغذیه در بارداری ۰۰:۵۵
فیلم کامل زایمان ۰۱:۱۳
زایمان طبیعی ۰۰:۲۵
۳ ماه پیش
زایمان سزارین ۰۰:۲۸
فیلم کامل زایمان ۰۰:۴۷
زگیل تناسلی ۰۱:۳۱
۴ ماه پیش
دلوین قشنگم ۰۰:۳۵
۵ ماه پیش
فیلم زایمان سزارین ۰۰:۳۷
عمل زایمان سزارین ۰۰:۵۳
فیلم جراحی سزارین ۰۱:۰۰
فیلم زایمان سزارین ۰۲:۰۳