دکتر فریبا هندسی
دکتر فریبا هندسی

دکتر فریبا هندسی

درمان دارویی واریس ۰۱:۱۲
اهدای عضو، اهدای زندگی ۰۱:۰۰
درد قفسه سینه ۰۲:۱۰
درمان واریس پا ۰۰:۳۷
درمان واریس پا ۰۰:۲۵