دکتر فریبا هندسی
دکتر فریبا هندسی

دکتر فریبا هندسی

درمان دارویی واریس ۰۱:۱۱
درد قفسه سینه ۰۲:۱۰
درمان واریس مادرزادی ۰۱:۱۱
درمان واریس پا ۰۰:۳۶
درمان واریس پا ۰۰:۲۵