دکتر حمیرا مصدق

دکتر حمیرا مصدق

چربی سوزی موضعی ۰۵:۳۲
مطب دکتر مصدق ۰۰:۱۸
رفع بوی بد واژن ۰۰:۳۹
عمل جراحی سزارین ۰۱:۰۰