دروس شناخت ادیان  و مذاهب دکتر جلال خدایاری
دروس شناخت ادیان  و مذاهب دکتر جلال خدایاری

دروس شناخت ادیان و مذاهب دکتر جلال خدایاری

تاریخ فلاسفه ۰۰:۵۲
تعریف فلسفه ۰۲:۳۷
۲ سال پیش
فلسفه علم صوتی ۰۱:۳۶
فلسفه قاره ای صوتی ۰۱:۱۵
معرفی سقراط آکادمی ۰۰:۵۹
زندگی سقراط شهید ۰۴:۱۷