دروس شناخت ادیان  و مذاهب دکتر جلال خدایاری
دروس شناخت ادیان  و مذاهب دکتر جلال خدایاری

دروس شناخت ادیان و مذاهب دکتر جلال خدایاری

تعریف فلسفه ۰۲:۳۷
فلسفه علم صوتی ۰۱:۳۷
زندگی سقراط شهید ۰۴:۱۷