دکتر محمد صادق کرمانی

کانال تایید شده دکتر محمد صادق کرمانی

قرص هزال بخوریم؟ ۰۵:۰۶
رژیم بارداری ممنوع ۰۷:۴۵
دکتر وزن بچم طبیعیه ۰۲:۲۸
خاصیت عجیب نوشابه! ۰۴:۵۰