دکتر محمد همتی
دکتر محمد همتی

دکتر محمد همتی

کارگاه درمان شناختی رفتاری تخصصی ۰۱:۰۰
خودآگاهی و راه های رسیدن به آن ۰۴:۱۳
درمان وسواس ۰۰:۵۴
۲۰۱ بازدید پارسال
تعریف سندرم در آسیب شناسی روانی ۰۱:۰۰
کمالگرایی ۰۶:۱۷
۵۶ بازدید پارسال
مهمترین دلالیل اختلالات روانی ۰۰:۵۷
درمان اختلال استرس پس از سانحه(EMDR ) ۰۰:۵۷
ارتباط ذهن و زندگی ۰۳:۰۹
۱۵۴ بازدید پارسال