پروفسور محمدطاهر رجبی

پروفسور محمدطاهر رجبی

جراحی خال بوسنده ۰۴:۰۶
جراحی تومور بزرگ چشم ۰۲:۲۴
تومور بزرگ غده اشکی ۰۱:۲۳