دکتر صالح محبی-  فلوشیپ جراحی قاعده جمجمه از آلمان

دکتر صالح محبی- فلوشیپ جراحی قاعده جمجمه از آلمان

فلج عصب صورت ۰۳:۱۲
... ۰۱:۱۰
پارسال
جراحی تومور ۰۳:۱۶
لنفانژیوم گردنی ۰۱:۵۱
فلج صورت- پیوند عصبف ۰۴:۰۴
سیالوگرافی ۰۲:۰۳
۲ سال پیش
فیلم جراحی تیروئید ۰۲:۴۸
توده گردنی کیستیک ۰۱:۲۱
فیلم جراحی سینوس ۰۰:۵۴
فیلم جراحی سنگ لوزه ۰۱:۲۶
جراحی لیفت لب ۰۱:۱۴
فیلم تومور لوب عمقی ۰۰:۴۲
جراحی سنگ لوزه ۰۰:۵۹
جراحی سنگ بزاقی ۰۰:۵۱
جراحی توده گردنی ۰۱:۴۲
فیلم عمل توده صورت ۰۱:۵۷
فیلم جراحی لیفت لب ۰۱:۰۶
فیلم جراحی سنگ لوزه ۰۱:۲۷
فیلم جراحی سنگ بزاقی ۰۰:۵۱
فیلم جراحی توده صورت ۰۱:۱۴
جراحی غده پاروتید ۰۰:۵۹
جراحی زیبایی جمجمه ۰۰:۵۹
فیلم جراحی تیروئید ۰۰:۴۶