دکتر سارا بیطرف- پوست، مو و زیبایی

دکتر سارا بیطرف- پوست، مو و زیبایی

تزریق فیلر بینی ۰۰:۰۴
تزریق ژل لب زیبا ۰۰:۰۵
تزریق ژل ۰۰:۰۴
پارسال
تزریق ژل لب روسی ۰۰:۱۴
زاویه سازی فک آقا ۰۰:۱۸
اصلاح خط خنده ۰۰:۰۹
تزریق ژل به لب ۰۰:۱۳
تزریق ژل لب ۰۰:۱۴
زاویه سازی فک ۰۰:۰۸
مزوتراپی ۰۰:۱۱
پارسال
تزریق ژل لب ۰۰:۰۹
بعد از تزریق ژل لب ۰۰:۰۹
تزریق ژل لب ۰۰:۰۴
تزریق ژل لب ۰۰:۲۱
تزریق 1 سی سی ژل لب ۰۰:۰۴
تزریق فیلر بینی ۰۰:۰۱
تزریق ژل لب روسی ۰۰:۲۷
تزریق ژل به چانه ۰۰:۱۷
تزریق خط لبخند ۰۰:۰۷
تزریق ژل لب روسی ۰۰:۱۰
مزوتراپی صورت ۰۰:۲۱
تزریق ژل لب روسی ۰۰:۱۱
تزریق ژل زیر چشم ۰۰:۱۹
مزوتراپی مو ۰۰:۱۷
۲ سال پیش
تزریق ژل لب و چانه ۰۰:۱۱
تزریق ژل لب روسی ۰۰:۰۶
فیلم زاویه سازی فک ۰۰:۱۴