سونوگرافی دکتر سیف - سونوگرافی شقایق

سونوگرافی دکتر سیف - سونوگرافی شقایق

کرونا را شکست می دهیم ۰۱:۰۰
سونوگرافی جنین ۰۰:۲۸
سونوگرافی جنین ۰۰:۵۸
سونوگرافی دوقلو ۰۰:۲۷
سونوگرافی جنین ۰۰:۵۸
سونوگرافی جنین ۰۰:۱۹
سونوگرافی nt ۰۰:۲۰
۳ سال پیش
سونوگرافی داپلر ۰۲:۰۰
تخمدان پلی کیستیک ۰۶:۵۸
جفت سرراهی ۰۱:۴۹
۳ سال پیش
سونوگرافی پروستات ۰۷:۱۰