مرکز رادیولوژی و سونوگرافی دکتر وهاب آقایی

مرکز رادیولوژی و سونوگرافی دکتر وهاب آقایی

سونوگرافی لگن ۰۱:۲۶
فیلم ماموگرافی ۰۳:۰۸
دیابت چیست؟ ۰۳:۵۹
۸ ماه پیش