کلینیک اقتصاد | دکتر علی سعدوندی

کلینیک اقتصاد | دکتر علی سعدوندی

پایه پولی چیست؟ ۰۰:۴۱
اصول کلی در اقتصاد ۰۳:۰۳
هزینه فرصت در اقتصاد ۰۳:۱۹