ejournalbiology
ejournalbiology

ejournalbiology

ساختار DNA ۰۱:۲۰
۵ سال پیش
پتانسیل عمل ۰۳:۲۳
۵ سال پیش
لیمبیک ۰۲:۵۱
۵ سال پیش
آنتی بادی ۰۰:۵۳
۵ سال پیش
آلرژی ۰۰:۵۵
۵ سال پیش
پمپ سدیم پتاسیم ۰۲:۱۸
مالاریا ۰۳:۰۲
۵ سال پیش
سیناپس ۰۴:۵۰
۵ سال پیش
گوش ۰۱:۰۰
۵ سال پیش
تقسیم میوز ۰۰:۵۲
۵ سال پیش
تقسیم میتوز ۰۰:۵۳
۵ سال پیش
جوانه زنی بذر ۰۱:۴۴
چرخه HIV ۰۳:۰۹
۵ سال پیش
میتوکندری ۰۲:۰۹
۵ سال پیش
استخراج پروتئین ۰۶:۲۶
انقباض عضله (ماهیچه) ۰۲:۱۳
ساختار سه بعدی گلوکز ۰۰:۲۶
ترشح از جسم گلژی ۰۳:۲۸
شیب غلظت ۰۳:۴۶
۵ سال پیش
دستگاه تنفس ۰۱:۵۷
۵ سال پیش
گردش خون ۰۷:۰۰
۵ سال پیش
فتوسنتز ۰۵:۰۴
۵ سال پیش
تولید ATP ۰۳:۱۹
۵ سال پیش
جریان خون در رگ ها ۰۰:۱۲
زندگی سلولی ۰۳:۱۰
۵ سال پیش
مدل غشای گلبول قرمز ۰۰:۵۸