arman
arman

arman

چن روزه تو هم درگیری با غم ۰۰:۰۰
۱,۵۹۷ بازدید ۳ سال پیش
...... ۰۰:۰۱
۵۱۳ بازدید ۳ سال پیش
.... ۰۰:۰۱
۴۱۴ بازدید ۳ سال پیش
سلام ۰۰:۰۳
۲۶ بازدید ۳ سال پیش
من آمدم ۰۰:۰۳
۲۲ بازدید ۳ سال پیش
ما بریم سره درسمون بابای ۰۰:۰۰
۶۳ بازدید ۳ سال پیش
وقتی 24 سالم بشه ۰۰:۰۳
۳۳ بازدید ۳ سال پیش
دلم یه دعوا میخواد سره جونم اونم حسابی ۰۰:۰۵
پری سیما نظراتت بستس ۰۰:۰۱
۵۱ بازدید ۳ سال پیش
من حقمو میخوام :( ۰۰:۰۱
۲۰۱ بازدید ۳ سال پیش
شجاعته تو را هیچکس نداشت ۰۰:۰۳
۳۸ بازدید ۳ سال پیش
اعتماد اولین و آخرین اشتباهم اعتماد ۰۰:۰۱
ببین عکس نداری ۰۰:۱۲
۸۲ بازدید ۳ سال پیش
حوصلم ترکید آقا ۰۰:۰۱
۲۵ بازدید ۳ سال پیش
آقا باحالا بیان کمک ۰۰:۰۲
۳۷ بازدید ۳ سال پیش
سلام سلام بفرمایید سیب خخخ ۰۰:۰۳
۴۰ بازدید ۳ سال پیش
یه میکس زیبا از جک و السا ۰۲:۴۲
۳۹۳ بازدید ۳ سال پیش
حوصلم سر رفته کسی هست بحرفیم ۰۰:۰۱
۲۵ بازدید ۳ سال پیش
هه..... ۰۰:۰۱
۵۰ بازدید ۳ سال پیش
خب بابام اوومد دیه باید برم بای بای ۰۰:۰۲
هعی خیلی حالم بد شد ۰۰:۰۳
۲۳ بازدید ۳ سال پیش
خب من برم به کارام برسم ۰۰:۰۳
۲۶ بازدید ۳ سال پیش
حوصلم سر رفت ۰۰:۰۳
۶۶ بازدید ۳ سال پیش
اه ینی شانس ندارم ۰۰:۰۱
۱۳۲ بازدید ۳ سال پیش
عاشقه آهنگشم ۰۰:۰۱
۸۳ بازدید ۳ سال پیش
برای یکبار از درون و از بیرون خوبم ۰۰:۰۱
. ۰۰:۰۱
۲۰ بازدید ۳ سال پیش
............................................ ۰۰:۰۱
۳۵ بازدید ۳ سال پیش
..... ۰۰:۰۳
۲۷ بازدید ۳ سال پیش
کی بابا من میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ۰۰:۰۰
۷۱ بازدید ۳ سال پیش
شیر تو شیرم شمشیر تو جیبم ۰۰:۰۱
۸۷۸ بازدید ۳ سال پیش
خیسه همه وره رام ۰۰:۰۲
۲۷ بازدید ۳ سال پیش