علی فرازمند

علی فرازمند

خانما هم خرج دارن ۰۲:۵۸
ساندویچ سرطانی!! ۰۱:۵۵
از کجا شروع‌کنم؟ ۰۰:۳۸
به مغزت رجوع نکن!! ۰۲:۳۸
همسفر رویایی ۰۱:۳۹
۳ سال پیش
شباهت بیمه و پلیس !!! ۰۲:۰۰
ارزش شما چقدره؟ ۰۲:۰۸
بیمه عمر رایگان شد؟! ۰۲:۱۹