علی فرازمند

علی فرازمند

خانما هم خرج دارن ۰۲:۵۹
ساندویچ سرطانی!! ۰۱:۵۵
از کجا شروع‌کنم؟ ۰۰:۳۸
به مغزت رجوع نکن!! ۰۲:۳۸
همسفر رویایی ۰۱:۴۰
۱۱ ماه پیش
شباهت بیمه و پلیس !!! ۰۲:۰۰
ارزش شما چقدره؟ ۰۲:۰۹
بیمه عمر رایگان شد؟! ۰۲:۱۹
تعریف بیمه در یک جمله! ۰۰:۲۶