قدیر پیری ( مدیر وبسایت فارض نت اخی جهان )

قدیر پیری ( مدیر وبسایت فارض نت اخی جهان )