فولادسل

فولادسل

معرفی ورق قلع اندود ۰۱:۰۹
خط تولید میلگرد ۱۴:۳۹
ورق قلع اندود ۰۱:۲۶
خط تولید ورق رنگی ۰۴:۴۵
خط تولید ورق نورد سرد ۰۴:۵۵