Fatemeh Soofivand
Fatemeh Soofivand

Fatemeh Soofivand

فوتوشاپ 2 ۱:۰۱:۴۴
۲۳ روز پیش
فوتوشاپ قسمت 1 ۵۱:۱۹
۲۳ روز پیش
3dmax-3 ۵۲:۱۲
۷ ماه پیش
3d max-Part2 ۴۳:۰۰
۷ ماه پیش
3d max-1 ۴۸:۳۹
۷ ماه پیش
Element 3d-AfterEffect_Part2 ۲۳:۲۲
Element 3d - AfterEffect-Part1 ۲۲:۵۶
ایندیزایین قسمت 7 ۱۸:۱۴
ایندیزاین قسمت 6 ۲۴:۰۸
ایندیزاین قسمت 8 ۲۱:۱۲
ایندیزاین قسمت 5 ۱۷:۲۶
ایندیزاین قسمت 4 ۱۹:۴۶
ایندیزاین قسمت 2 ۱۶:۳۴
ایندیزاین قسمت 3 ۱۷:۱۱
ایندیزاین قسمت 1 ۱۱:۵۳
قسمت نهم افترافکت ۴۳:۳۶
هشت (الف) افترافکت ۵۹:۲۹
قسمت 6(ب) افترافکت ۵۴:۱۲
قسمت 7 (پ) افترافکت ۴۱:۵۳
7 (ب) افترافکت ۴۲:۵۰
قسمت چهارم افترافکت ۱:۱۱:۰۳
قسمت ششم افترافکت ۱:۱۳:۳۰
درس دوم افترافکت ۱:۰۸:۲۲