گیلارو

کانال تایید شده گیلارو

ترفند 27: نکات V-Ray Proxy ۰۵:۵۲
ترفند 26: V-Ray Normal Map ۰۷:۱۵
ترفند 25: V-Ray start Project1 ۱۲:۲۱
ترفند 23: Vray Material ۲:۰۷:۳۶