کنکور آسان است

کنکور آسان است

آموزش درس اول دینی یازدهم احمدی ۵۹:۳۱
۳۱۶ بازدید ۶ ماه پیش
جلسه چهارم تست زنی زیست دهم شیخی ۲۵:۳۵
۲۳۴ بازدید ۷ ماه پیش
جلسه سوم تست زنی زیست دهم شیخی ۵۳:۵۷
۶۱۶ بازدید ۷ ماه پیش
جلسه دوم تست زنی زیست دهم شیخی ۵۸:۰۸
۹۲۸ بازدید ۷ ماه پیش
جلسه اول تست زنی زیست دهم شیخی ۴۷:۴۱
۱,۷۶۱ بازدید ۷ ماه پیش
جلسه اول محاسبات سریع عددی مسعودی ۴۶:۴۶
۳۲,۴۲۲ بازدید ۱۲ ماه پیش
جلسه سوم تست زنی مثلثات دهم مسعودی ۱:۲۰:۱۰
جلسه دوم تست زنی مثلثات دهم مسعودی ۱:۲۳:۲۹
جلسه اول تست زنی مثلثات دهم مسعودی ۱:۲۱:۰۶
جلسۀ دوم تست زنی زبان دهم دانشزاده ۱:۰۱:۳۲
جلسۀ اول تست زنی زبان دهم دانشزاده ۱:۱۱:۳۶
جلسه چهارم تست زنی جریان و مدار مسعودی ۱:۳۴:۲۹
جلسه سوم تست زنی جریان و مدار مسعودی ۱:۱۳:۵۹
جلسه دوم تست زنی جریان و مدار مسعودی ۱:۱۴:۵۸
جلسه اول تست زنی جریان و مدار مسعودی ۱:۲۲:۳۲
جلسه اول تست زنی فصل دوم شیمی یازدهم ربیعیان ۱:۱۶:۲۴
جلسه سوم آموزش جامع تستی تابع مسعودی ۱:۱۷:۰۶
جلسه سوم آموزش جامع تستی تابع مسعودی ۱:۱۷:۰۶
جلسه دوم آموزش جامع تستی تابع مسعودی ۱:۱۳:۰۰
جلسه اول آموزش جامع تستی تابع مسعودی ۱:۱۵:۲۷
جلسه سوم آموزش الکتریسیته ساکن مسعودی ۱:۱۶:۵۵
جلسه دوم آموزش الکتریسیته ساکن مسعودی ۱:۱۳:۲۲
جلسه اول آموزش الکتریسیته ساکن مسعودی ۱:۱۹:۰۴
فایل پنجم محاسبات شیمی ربیعیان ۴۶:۳۱
۱,۲۲۹ بازدید پارسال
فایل چهارم محاسبات شیمی ربیعیان ۳۸:۳۳
۱,۰۳۶ بازدید پارسال
جلسه سوم حرکت شناسی مسعودی ۱:۰۳:۵۰
۱,۴۲۰ بازدید پارسال
جلسه دوم حرکت شناسی مسعودی ۱:۲۶:۰۵
۴,۵۱۷ بازدید پارسال
جلسه اول حرکت شناسی مسعودی ۱:۳۲:۲۰
۲,۵۲۲ بازدید پارسال
جلسه چهارم تست زنی الگو و دنباله مسعودی ۱:۱۳:۲۱
جلسه سوم تست زنی الگو و دنباله مسعودی ۱:۱۸:۳۱
جلسه اول تست زنی الگو و دنباله مسعودی ۱:۱۵:۵۲
فایل اول محاسبات شیمی ربیعیان ۴۷:۳۹
۳,۰۲۶ بازدید پارسال
جلسه ششم آموزش الگو و دنباله مسعودی ۱:۳۲:۴۲
جلسه پنجم آموزش الگو و دنباله مسعودی ۱:۱۸:۲۵
جلسه چهارم آموزش الگو و دنباله مسعودی ۱:۲۴:۲۹
جلسه سوم آموزش الگو و دنباله مسعودی ۱:۰۲:۲۹
جلسه دوم آموزش الگو و دنباله مسعودی ۱:۱۳:۱۲
استوکیومتری تا قبل از درصد خلوص و بازده1 ۲:۳۷:۳۸
جدول تناوبی و عدد اتمی و جرمی-فصل 1 شیمی دهم ۲:۲۲:۴۸
تدریس کامل مبحث چگالی دهم مسعودی ۱:۵۵:۰۰
۷۱,۰۳۳ بازدید پارسال