جغرافیا
جغرافیا

جغرافیا

درس4 انسان ومحیط -قسمت اول ۳۰:۰۶
۲۹ بازدید ۹ ساعت پیش
درس 5-آب وهوا دهم -قسمت دوم ۲۲:۵۱
۲۳۰ بازدید دیروز
حمل ونقل-1-ویژگی ها و انواع حمل ونقل ۳۰:۵۸
نواحی زیستی-یازدهم ادبیات ۲۹:۲۹
۵۰۷ بازدید ۸ روز پیش
آب وهوا ی ایران دهم-قسمت اول ۳۴:۱۲
۲,۱۸۵ بازدید ۹ روز پیش
رسم نقشه ونیمرخ توپوگرافی ۲۲:۳۸
۲۵۹ بازدید ۱۱ روز پیش
درس3 انسان ومحیط  هوا نفس زندگی.قسمت دوم ۲۵:۴۴
فنون ومهارتهای جغرافیایی1 دوازدهم ادبیات ۱۸:۰۸
فرسایش سواحل ۱۴:۵۲
۷۲۳ بازدید ۲۲ روز پیش
فرسایش بیابان ۱۶:۲۰
۱,۱۲۰ بازدید ۲۳ روز پیش