کانال تدریس جغرافیا  گلشادی
کانال تدریس جغرافیا  گلشادی

کانال تدریس جغرافیا گلشادی

جغرافیای استان اصفهان نیمسال دوم ۳۷:۴۹
۱,۷۳۴ بازدید ۹ روز پیش
جشنواره تدریس جغرافیا-درسGIS ۲۹:۳۲
۱۵۴ بازدید ۱۰ روز پیش
درس11-جغرافیا2-قسمت دوم- قدرت ملی ۳۱:۵۴
۱۲۱ بازدید ۱۳ روز پیش
درس11-جغرافیا2-قسمت اول ژئوپولتیک ۳۵:۴۴
۱۸۶ بازدید ۱۵ روز پیش
درس 10 جغرافیا1-قسمت سوم -خدمات ۲۶:۱۲
۹۲۴ بازدید ۲۱ روز پیش
درس 10 جغرافیا1-قسمت دوم.صنعت و معدن ۲۶:۲۰
۱۰۸ بازدید ۲۱ روز پیش
درس10 جغرافیا2-قسمت دوم-تقسیمات سیاسی ۲۳:۱۳
درس 10 جغرافیا1-قسمت دوم-صنایع ومعادن ۲۲:۱۱
درس10 جغرافیا2-مرزهای سیاسی ۳۴:۴۵
۱۹۱ بازدید ۱ ماه پیش
درس7 انسان ومحیط-قسمت اول گردشگری ۲۷:۴۴
درس10 جغرافیا1-قسمت اول کشاورزی ۱۶:۲۷
۱,۰۰۴ بازدید ۱ ماه پیش
درس9 جغرافیا1 قسمت دوم-نقش شهر ۲۱:۲۱
۵۹۰ بازدید ۱ ماه پیش
نقشه توپوگرافی ۲۴:۲۹
۲۰۰ بازدید ۱ ماه پیش
درس9 جغرافیا2-نواحی سیاسی- قسمت دوم ۱۹:۰۰
درس6 انسان ومحیط -قسمت دوم ۱۸:۴۷
۹۹ بازدید ۲ ماه پیش
درس9-جغرافیای 1-انواع سکونتگاه-قسمت اول ۳۴:۵۰
درس9 جغرافیا2-نواحی سیاسی قسمت اول ۲۲:۲۷
درس6 انسان ومحیط -قسمت اول ۲۹:۰۲
۳۳۲ بازدید ۲ ماه پیش
درس8 جغرافیای 2-نواحی  اقتصادی قسمت دوم ۳۲:۳۷
درس6 جغرافیا3-مدیریت بحران-قسمت دوم ۱۷:۱۵
درس6 جغرافیا3-مدیریت بحران-قسمت اول ۲۰:۲۸
۱,۲۰۹ بازدید ۲ ماه پیش
درس5 دوازدهم -مخاطرات طبیعی-خشکسالی ۱۱:۱۶
درس8 جغرافیای2-نواحی اقتصادی قسمت اول ۲۱:۱۳
درس7 دهم -قسمت دوم ساختمان جمعیت ومهاجرت ۲۱:۱۶
درس۵ انسان ومحیط قسمت دوم -بازیافت ۳۱:۴۷
درس7 دهم -ویژگی های جمعیتی ایران -قسمت اول ۱۹:۵۸
حل مسائل طول جغرافیایی-دوازدهم ادبیات ۳۹:۳۰
درس5 دوازدهم مخاطرات طبیعی-زلزله ۳۶:۵۴
۱,۱۱۳ بازدید ۳ ماه پیش
درس7 جغرافیای 2-نواحی اقتصادی -قسمت سوم ۰۸:۳۳
درس7 جغرافیای 2-نواحی اقتصادی -قسمت دوم ۱۸:۳۷
درس7 جغرافیای 2-نواحی اقتصادی -قسمت  اول ۲۵:۲۳
درس5 انسان ومحیط-قسمت اول ۲۱:۵۳
۴۹۸ بازدید ۴ ماه پیش
ساعت جهانی UTC و-GPS-دوازدهم ادبیات ۲۵:۴۹
۱,۷۲۱ بازدید ۴ ماه پیش
حل مسائل کاربری زمین-درس2.دوازدهم ادبیات ۱۰:۰۸
سوالات کاربری زمین-درس2.دوازدهم ادبیات ۰۴:۰۸
شاخص انحراف،درس۴ دوازدهم ادبیات ۰۳:۵۱
۵۰۰ بازدید ۵ ماه پیش
درس منابع آب ایران- قسمت سوم-دهم ۲۸:۵۰
۱,۰۷۵ بازدید ۵ ماه پیش
منابع آب ایران-قسمت دوم -دهم ۲۸:۲۵
۱,۵۳۴ بازدید ۵ ماه پیش
منابع آب ایران-قسمت اول-دهم ۲۵:۴۴
۱,۳۵۷ بازدید ۵ ماه پیش
درس4 انسان ومحیط -قسمت دوم ۲۶:۴۳
۷۸ بازدید ۵ ماه پیش
مدیریت حمل ونقل .دوازدهم ادبیات -قسمت اول ۲۳:۳۵
ماتریس و مسیر و گره-درس3و4 دوازدهم ۱۱:۵۷
درس6یازدهم-قسمت اول زبان ۲۳:۱۴
۳۱۶ بازدید ۵ ماه پیش
آب و هوا دهم -قسمت سوم ۲۸:۱۶
۲,۰۳۵ بازدید ۵ ماه پیش
درس3 دوازدهم-حمل ونقل قسمت دوم ۲۷:۴۶
۹۳۵ بازدید ۵ ماه پیش
درس3  دوازدهم ادبیات-حمل و نقل، قسمت اول ۳۰:۳۹
درس4 انسان ومحیط -قسمت اول ۳۰:۰۶
۱۹۸ بازدید ۵ ماه پیش
درس 5-آب وهوا دهم -قسمت دوم ۲۲:۵۱
۳,۲۷۱ بازدید ۵ ماه پیش
نواحی زیستی-یازدهم ادبیات ۲۹:۲۹
۵۷۹ بازدید ۶ ماه پیش