Skip to main content
گومی نام

گومی نام

گیرم که باخته ام اماکسی جرات ندارد به من دست بزند یا ازصفحه بازی بیرونم بیندازد..شوخی که نیست من شاه شطرنجم..تخریب میکنم انچه راکه نمیتوانم باب میلم بسازم..ارزو طلب نمیکنم ارزو میسازم..لزومی ندارد من همان باشم که توفکر میکنی من همانم که توحتی فکرش هم نمیتوانی بکنی..لبخند میزنم واو فکر میکند بازی رابرده هرگز نمیفهمد باهرکسی رقابت نمیکنم..زانو نمیزنم حتی اگر سقف اسمان کوتاهتر ازقدمن باشد..زانونمیزنم حتی اگر تمام مردم روی زانوهایشان راه بروند..زانو زدن کار من نیست من فقط دربرابر خدایم زانو میزنمo-0