Skip to main content
حدیث(بانوی شهر من بعید میدانم با پوشیدن ساپورت در کوچه و خیابان کسی شما را در قیامت نیز "support" کند!!! )

حدیث(بانوی شهر من بعید میدانم با پوشیدن ساپورت در کوچه و خیابان کسی شما را در قیامت نیز "support" کند!!! )

خدا در تمام لحظات همراه توست آنجا که که حس کردی خدا تنهایت گذاشته مطمئن باش تو از خدا دور شده ای ... الهم عجل الولیک الفرج

حجاب ...
00:02
حجاب ...
۳ سال پیش

شب خوش
00:03
شب خوش
۳ سال پیش

پلی شه لطفا
00:07
پلی شه لطفا
۳ سال پیش

حجاب من ... ت
00:03
حجاب من ... ت
۳ سال پیش