فیلم های حقیقی

فیلم های حقیقی

مسجد قدیم لجنو ۰۰:۵۹
۱۷ روز پیش
بکری بالا 1386 ۰۰:۵۹
۱۸ روز پیش
حسینیه خانیک 1394 ۰۰:۵۶
قنات خانیک ۰۰:۴۹
۱ ماه پیش
باغهای خانیک ۰۱:۲۷
۱ ماه پیش
قلعه خانیک ۰۲:۴۸
۲ ماه پیش
خانیک1400 ۰۱:۰۲
۲ ماه پیش
قنات بکری بالا 1400 ۰۰:۳۸
خانیک و انتخابات ۰۱:۰۱
کشمون نسر  خانیک ۱۳۸۷ ۰۳:۳۱
آبشار کوچک ۰۰:۲۲
۳ ماه پیش
استخر قدیم خانیک ۰۱:۴۱
چشمه های آب گرم معدنی ۰۳:۰۹
دبستان حافظ خانیک ۰۱:۰۰
نم نم بارون ۰۲:۱۸
۴ ماه پیش
لوون ۰۱:۴۹
۴ ماه پیش
بکری بالا خانیک ۰۰:۴۴
باران در خانیک ۰۰:۱۸
1387مزرعه خانیک ۰۳:۳۷
شکوفه درخت توت ۰۰:۳۹
رمضان 87 ۰۲:۲۹
۵ ماه پیش
خانیک زمستان ۱۳۸۶ ۰۰:۳۲
قنات خانیک  خرداد86 ۰۱:۴۱
خانیک بهمن 1384 ۰۲:۱۳
گربه جوز ۰۰:۵۰
۵ ماه پیش
تصاویری از خانیک ۰۳:۰۶
شناژ مسجد ۰۴:۰۶
۵ ماه پیش
برات 1400 ۰۰:۵۸
۵ ماه پیش
زلزله زده ۰۲:۲۲
۵ ماه پیش
راهیان نور ۰۱:۳۶
۵ ماه پیش
زردالو وحشی ۰۰:۳۰
۵ ماه پیش
تجق ۰۰:۰۴
۵ ماه پیش
جشن بهمن 91 در خانیک ۱۳:۱۰
عید فطر 1390 خانیک ۰۸:۲۴