فیلم های حقیقی

فیلم های حقیقی

روستای خانیک خرداد1400 ۰۱:۰۲
برات 1400 خانیک ۰۰:۴۰
سیزده فروردین1401 ۰۰:۳۴
مهمان ناخوانده ۰۰:۵۴
سنگ ۰۰:۲۰
۵ ماه پیش
مزرعه زعفران خانیک ۰۰:۵۸
مسجد قدیم لجنو ۰۰:۵۹
بکری بالا 1386 ۰۰:۵۹
حسینیه خانیک 1394 ۰۰:۵۶
قنات خانیک ۰۰:۴۹
باغهای خانیک ۰۱:۲۷
قلعه خانیک ۰۲:۴۸
خانیک1400 ۰۱:۰۲
پارسال
قنات بکری بالا 1400 ۰۰:۳۸
خانیک و انتخابات ۰۱:۰۱
آبشار کوچک ۰۰:۲۲
استخر قدیم خانیک ۰۱:۴۱
دبستان حافظ خانیک ۰۱:۰۰
نم نم بارون ۰۲:۱۸
لوون ۰۱:۴۹
پارسال
بکری بالا خانیک ۰۰:۴۴
باران در خانیک ۰۰:۱۸
1387مزرعه خانیک ۰۳:۳۷
شکوفه درخت توت ۰۰:۳۹
رمضان 87 ۰۲:۲۹
پارسال
خانیک زمستان ۱۳۸۶ ۰۰:۳۲
قنات خانیک  خرداد86 ۰۱:۴۱
خانیک بهمن 1384 ۰۲:۱۳
گربه جوز ۰۰:۵۰
پارسال
تصاویری از خانیک ۰۳:۰۶
شناژ مسجد ۰۴:۰۶
پارسال
برات 1400 ۰۰:۵۸
پارسال
زلزله زده ۰۲:۲۲
پارسال