حس یاد!

حس یاد!

فیلم پیانیست _ حس یاد ۰۱:۲۱
فیلم ذهن زیبا _ حس یاد ۰۴:۵۲
تکثیر شفلرا _ حس یاد ۰۳:۵۸