هوم ‌کا

هوم ‌کا

تست کرونا صادقیه ۰۰:۴۵
تست کرونا فوری ۰۰:۲۲
تست کرونا بیمه دی ۰۰:۳۹
تست کرونا شبانه روزی ۰۰:۳۵
تست کرونا بیمه کوثر ۰۰:۱۴
تست کرونا در فرودگاه ۰۰:۳۲
تست کرونا بیمه آسیا ۰۰:۴۸
تست کرونا برای پرواز ۰۰:۵۲
تست کرونا در منزل ۰۰:۴۷
تست خواب در منزل ۰۲:۲۷
چکاپ آقایان در منزل ۰۱:۲۹
نگهداری از کودک ۰۱:۱۱
همراه سالمند ۰۱:۲۰
۷ ماه پیش
استخدام پرستار بیمار ۰۱:۳۴
پرستار بیمار قلبی ۰۰:۳۵
مرکز خدمات پرستاری ۰۰:۱۴
مراقبت از سالمند ۰۰:۳۲
مراقبت از کودک ۰۰:۴۶
پرستار در منزل پردیس ۰۰:۳۵
مراقبت در منزل ۰۰:۲۸
مربی کودک در منزل ۰۲:۳۶