هوم ‌کا

هوم ‌کا

تست کرونا صادقیه ۰۰:۴۴
تست کرونا فوری ۰۰:۲۲
تست کرونا بیمه دی ۰۰:۳۹
تست کرونا شبانه روزی ۰۰:۳۴
تست کرونا بیمه کوثر ۰۰:۱۳
تست کرونا در فرودگاه ۰۰:۳۲
تست کرونا بیمه آسیا ۰۰:۴۸
تست کرونا برای پرواز ۰۰:۵۱
تست کرونا در منزل ۰۰:۴۶
تست خواب در منزل ۰۲:۲۶
چکاپ آقایان در منزل ۰۱:۲۸
نگهداری از کودک ۰۱:۱۰
همراه سالمند ۰۱:۲۰
۲ سال پیش
استخدام پرستار بیمار ۰۱:۳۴
پرستار بیمار قلبی ۰۰:۳۴
مرکز خدمات پرستاری ۰۰:۱۴
مراقبت از سالمند ۰۰:۳۲
مراقبت از کودک ۰۰:۴۵
پرستار در منزل پردیس ۰۰:۳۴
مراقبت در منزل ۰۰:۲۸
مربی کودک در منزل ۰۲:۳۵