آی بکر | iBekr

آی بکر | iBekr

جنگ ربات ها | پارت 5 ۰۹:۵۲
جنگ ربات ها | پارت 3 ۰۹:۲۰
جنگ ربات ها | پارت 4 ۰۸:۰۶
جنگ ربات ها | پارت 2 ۰۸:۳۹
جنگ ربات ها | پارت 1 ۰۶:۵۸
وقتی ادل ، ادل نبود ۰۵:۲۸
Justin Timberlake - Mirrors (Lyrics) ۰۴:۳۵
رکورد نگه داشتن نفس ۲۶:۵۱