آیلتس استادی

آیلتس استادی

آموزش زبان انگلیسی - نقش مهمی بازی کردن ۰۰:۵۷
آموزش زبان انگلیسی-دیگه نگو important ۰۰:۴۶
آموزش زبان انگلیسی-اشتباهات رایج در تلفظ ۰۱:۰۰
آموزش زبان انگلیسی- انگیزه های مالی ۰۰:۵۶
آموزش زبان انگلیسی-وقتش رسیده ... ۰۰:۵۷
آموزش زبان انگلیسی-ایده پردازی ۰۰:۴۰
۱۰۵ بازدید ۷ ماه پیش
آموزش زبان انگلیسی-تفاوت Remember-Remind ۰۱:۰۱
آموزش زبان انگلیسی- انقدر نگو Expensive ۰۰:۵۹
آموزش زبان انگلیسی -عادات  رو اعصاب ۰۰:۵۸
آموزش زبان انگلیسی  - ساختارPrevent  در جمله ۰۱:۰۱
آموزش زبان انگلیسی - استفاده درست از Busy ۰۰:۵۸
آموزش زبان انگلیسی  "نه اینکه"  به انگلیسی ۰۰:۳۷
آموزش زبان انگلیسی - تفاوت Too - As well ۰۰:۵۸
آموزش زبان انگلیسی - تفاوت  Emigrate-Immigrate ۰۱:۰۰
آموزش زبان انگلیسی -تفاوت Say- Tell ۰۳:۳۴
۷۶ بازدید ۸ ماه پیش
آموزش زبان انگلیسی - تفاوت Borrow - Lend ۰۱:۰۰
آموزش زبان انگلیسی - کاربرد  I don't mind ۰۱:۰۱
آموزش زبان انگلیسی - تفاوت Economic - Economical ۰۰:۵۸
آموزش زبان انگلیسی - نکته مهم  To be/Get used to ۰۳:۵۰
آموزش زبان انگلیسی - کاربرد متفاوت To ۰۰:۵۹
آموزش زبان انگلیسی - تفاوت Between - Among ۰۱:۲۶
آموزش زبان انگلیسی - تفاوت Effect - Affect ۰۱:۰۰
آموزش زبان انگلیسی -تفاوت Everyday/Every day ۰۰:۵۸
آموزش زبان انگلیسی - همه چیز در مورد Used to ۰۱:۵۸
آموزش زبان انگلیسی - همه چیز در مورد Every-All ۰۵:۱۵
آموزش زبان انگلیسی - نکات مهم در مورد Each ۰۲:۴۲
آموزش زبان انگلیسی - بحث کردن به انگلیسی ۰۰:۴۷
آموزش زبان انگلیسی - استفاده درست از Enjoy ۰۲:۳۲
آموزش زبان انگلیسی - نکته مهم در مورد Join ۰۱:۴۵
آموزش زبان انگلیسی - نکته مهم  در مورد One of ۰۳:۳۹
آموزش زبان انگلیسی - تفاوت This-That و These-Those ۰۱:۵۸
آموزش زبان انگلیسی - Haven't درسته؟ ۰۲:۰۸
۱۰۰ بازدید ۹ ماه پیش