لوح و قلم ( 64077 - 021 )

لوح و قلم ( 64077 - 021 )

هندسه ( کره ) ۰۵:۰۰
۵ سال پیش
هندسه ( استوانه ) ۰۲:۵۶
هندسه ( منشور ) ۰۷:۴۲
هندسه ( مثال _ تشابه ) ۰۸:۴۳
هندسه ( تشابه ) ۰۶:۳۰
هندسه (  قضیه تالس ) ۰۶:۱۶
هندسه ( نسبت و تناسب ) ۰۸:۳۲
هندسه ( مثال3_ مساحت ) ۰۴:۰۲
هندسه ( مثال2 _ مساحت ) ۰۴:۵۳
هندسه ( مثال1 _ مساحت ) ۰۶:۳۲
هندسه ( مساحت2 ) ۰۵:۱۹
هندسه ( مساحت1 ) ۰۸:۴۶
هندسه ( همنهشتی2 ) ۰۵:۳۷
هندسه ( همنهشتی ) ۰۶:۲۶
هندسه ( استدلال ) ۱۲:۴۵