اینترلن

اینترلن

مکالمه روز | خرید از دوقلوها ۰۳:۳۴
۷۱ بازدید ۳ ماه پیش
مکالمه رو ز | At Restaurant ۰۴:۰۴
۷۵ بازدید ۴ ماه پیش
سامی جولیا قسمت 8 ۰۳:۵۹
۵۳ بازدید ۵ ماه پیش
سامی جولیا قسمت 12 ۰۳:۱۶
۶۷ بازدید ۵ ماه پیش
اصطلاح نقطه سر خط! | اینترلن ۰۱:۱۸
۶,۱۷۵ بازدید ۵ ماه پیش
همش اخطار ! a wake up call | اینترلن ۰۱:۱۷
۴۶۶ بازدید ۵ ماه پیش
انگلیسی برای همه | Modal Verbs | اینترلن ۰۹:۳۷
انگلیسی برای همه | Don't say you're welcome | اینترلن ۰۴:۵۵
انگلیسی  برای  همه | Don't Say How Are you | اینترلن ۰۶:۰۲
انگلیسی برای همه | Yes No Sorry | اینترلن ۰۴:۱۷
اصطلاح روز | Animal Party | اینترلن ۰۱:۰۵
۷,۶۲۶ بازدید ۶ ماه پیش
اصطلاح روز | missed the point | اینترلن ۰۱:۰۵
۱۰۵ بازدید ۶ ماه پیش
اصطلاح روز | apple of the Eye | اینترلن ۰۱:۱۱
۱۰۴ بازدید ۶ ماه پیش
انگلیسی برای همه | Say Good Bye | اینترلن ۰۳:۱۸
اصطلاح روز | Poker Face | اینترلن ۰۱:۱۵
۱۰۱ بازدید ۶ ماه پیش
اصطلاح روز | Bucket List | اینترلن ۰۱:۱۶
۹۷ بازدید ۶ ماه پیش
اصطلاح روز | The Horse's mouth | اینترلن ۰۱:۰۶
۱۸۰ بازدید ۶ ماه پیش
اصطلاح روز | Water Under the Bridge | اینترلن ۰۰:۵۶
اصطلاح روز | Clear The Air | اینترلن ۰۱:۱۴
۹۶ بازدید ۶ ماه پیش
اصطلاح روز - Butterflies in stomach - اینترلن ۰۰:۵۹
قسمت ۱۲ | جولیای حسود! | اینترلن ۰۳:۱۶
قسمت ۱۴ | سامی و جولیا و سفر! | اینترلن ۰۲:۳۸
قسمت ۹ | سامی پسر داره! | اینترلن ۰۲:۴۱
قسمت ۸ |  مشتری سمج! |  اینترلن ۰۳:۵۹
۷۱۹ بازدید پارسال
حروف صدادار بلند و کوتاه | اینترلن ۰۱:۵۱
درباره خدا ۰۵:۲۷
۱۱۳ بازدید پارسال
شعر الفبای انگلیسی برای کودکان  | اینترلن ۰۲:۰۴
قسمت ۷ |  جولیا در استخر! | اینترلن ۰۲:۵۰
۷,۰۹۱ بازدید پارسال
قسمت ۶ | سامی شرمنده میشه! |  اینترلن ۰۲:۵۷