کلینیک درمان ناباروری نیکان

کلینیک درمان ناباروری نیکان

موضوع: انتقال جنین ۰۰:۳۲
یلدا در کلینیک نیکان ۰۰:۴۸
اندومتریوز ۰۰:۵۸
۷ ماه پیش
نیکان نماشا ۰۱:۰۰
۷ ماه پیش
تخمدان پلی کیستیک ۰۳:۱۱
مراحل تشکیل جنین ۰۴:۱۰
ذخیره تخمدان ۰۳:۴۱
۸ ماه پیش
رحم جایگزین ۰۲:۴۴
۹ ماه پیش
باروری به روش  ivf ۰۰:۴۶
ivf موفق در تهران ۰۱:۱۲
جراحی میومکتومی ۰۰:۳۶
مراحل IVF و ICSI ۰۰:۲۸
۱۰ ماه پیش
شرایط رحم اجاره ای ۰۰:۳۵
PGD یا بیوپسی جنین ۰۰:۵۱
مراحل تکامل جنین ۰۰:۴۳