کلینیک درمان ناباروری نیکان

کلینیک درمان ناباروری نیکان

موضوع: آندومتریوز ۰۱:۰۰
موضوع: انتقال جنین ۰۰:۳۲
یلدا در کلینیک نیکان ۰۰:۴۸
اندومتریوز ۰۰:۵۸
۸ ماه پیش
نیکان نماشا ۰۱:۰۰
۹ ماه پیش
تخمدان پلی کیستیک ۰۳:۱۱
مراحل تشکیل جنین ۰۴:۱۰
ذخیره تخمدان ۰۳:۴۱
۱۰ ماه پیش
رحم جایگزین ۰۲:۴۴
۱۰ ماه پیش
باروری به روش  ivf ۰۰:۴۶
ivf موفق در تهران ۰۱:۱۲
جراحی میومکتومی ۰۰:۳۶