کلینیک درمان ناباروری نیکان

کلینیک درمان ناباروری نیکان

یلدا در کلینیک نیکان ۰۰:۴۸
اندومتریوز ۰۰:۵۸
۴ ماه پیش
نیکان نماشا ۰۱:۰۰
۴ ماه پیش
تخمدان پلی کیستیک ۰۳:۱۱
مراحل تشکیل جنین ۰۴:۱۰
ذخیره تخمدان ۰۳:۴۱
۵ ماه پیش
رحم جایگزین ۰۲:۴۴
۶ ماه پیش
باروری به روش  ivf ۰۰:۴۶
ivf موفق در تهران ۰۱:۱۲
جراحی میومکتومی ۰۰:۳۶
مراحل IVF و ICSI ۰۰:۲۸
۶ ماه پیش
شرایط رحم اجاره ای ۰۰:۳۵
PGD یا بیوپسی جنین ۰۰:۵۱
مراحل تکامل جنین ۰۰:۴۳
تصویر برداری از جنین ۰۰:۵۷
مراحل ivf ۰۰:۵۹
۷ ماه پیش
دکتر شیرین پزشکی ۰۰:۴۱
دکتر مهرنوش امیری ۰۰:۵۸