ژمد

کانال تایید شده ژمد

تیزر قسمت سیزدهم ژمد ۰۰:۵۹
تیزر قسمت یازدهم  ژمد ۰۱:۰۰
تیزر قسمت نهم "ژمد" ۰۱:۰۱
تیزر قسمت هشتم "ژمد" ۰۱:۰۰
تیزر قسمت هفتم "ژمد" ۰۱:۰۰
قسمت ششم برنامه "ژمد" ۳۵:۲۷
تیزر قسمت ششم  "ژمد" ۰۱:۰۰
تیزر قسمت دوم  ژمد ۰۱:۰۰
قسمت اول " ژمُد" ۲۸:۴۹