جنبش 1001
جنبش 1001

جنبش 1001

نظام واحد مدیریتی جهان : 1 ۰۲:۲۷
۹۶۵ بازدید ۲ ماه پیش
اهمیت شبکۀ به هم پیوستۀ خداپرستان (1) ۰۴:۱۳
طرح ناپاک و موازی (1) ۰۴:۲۹
۱,۱۴۲ بازدید ۵ ماه پیش
از روح خدایی انسان تا خدا ۰۵:۴۲
۱,۰۷۷ بازدید ۶ ماه پیش
اهمیت و ارزش خداپرستان (1) ۰۳:۵۲
۱,۳۴۹ بازدید ۹ ماه پیش
کلید اقتصاد کجاست ؟ ۰۲:۰۰
۹۵۳ بازدید ۱۰ ماه پیش
ماجرای شگفت انگیز جهان فردا ۰۴:۲۲
۱,۶۱۸ بازدید ۱۱ ماه پیش
آشنایی با مفهوم وضعیت درخت پاک و ناپاک روح ۰۴:۲۳
درخت پاک و درخت ناپاک روح خدایی انسان ۰۴:۴۹
۱,۲۱۵ بازدید ۱۱ ماه پیش
تغییر رفتار جهانی (جراحی بدون خونریزی) ۰۹:۳۰
حکومت آگاهی + عدالت و قسط ۰۸:۱۴
۱,۳۱۰ بازدید ۱۱ ماه پیش
داده ها و شبکۀ به هم پیوستۀ خداپرستان ۰۸:۰۰
۱,۱۳۹ بازدید ۱۱ ماه پیش
ماموریت فراموش شدۀ ایران و شکست اهریمن ۰۴:۱۸
تاثیر روح خدایی انسان بر جهان : ۰۵:۱۵
۱,۲۱۶ بازدید ۱۱ ماه پیش
فرکانس خدا برای انسان ۰۴:۳۸
۱,۲۵۸ بازدید ۱۱ ماه پیش
منشور و پروندۀ حقوق مادی و معنوی ۰۶:۳۳
۱,۰۷۲ بازدید ۱۱ ماه پیش
نیاز روح خدایی انسان : داده ها و نیازها ۰۷:۲۶
در مسیر و تیم خدا باشیم ... ۰۵:۱۹
۱,۰۶۵ بازدید ۱۱ ماه پیش
هرم استکباری و مستکبران شیطانی اش ۰۷:۳۰
۸۱۳ بازدید ۱۱ ماه پیش
نبرد چرخه ها : ۰۴:۵۷
۱,۰۳۹ بازدید ۱۱ ماه پیش
نا امید نشو ... زندگی در حقیقت ۰۳:۴۳
۸۱۶ بازدید ۱۱ ماه پیش
نوع زندگی خداپرستانه 2 : داده ها و خوراک ها ۰۶:۱۱
نوع زندگی خداپرستانه 1 : بازگشت به مسیر ۰۵:۲۷
اهمیت خلق کار و نگاهی تمام وجهی به اقتصاد ۰۴:۳۷
اقتصاد ناپاک هرمی ۰۸:۵۶
۹۹۳ بازدید ۱۱ ماه پیش
سیر تکاملی مکتب و جنبش خداپرستان ۰۴:۴۹
۸۳۹ بازدید ۱۱ ماه پیش
پروژۀ راه خدا ۰۳:۵۴
۸۵۲ بازدید ۱۱ ماه پیش
نقش اقتصاد در امید و ناامیدی مردم ۰۳:۲۶
۴۵۹ بازدید ۱۱ ماه پیش
سیاست نجات بخش اقتصادی : 1 ۰۸:۴۷
۴۸۲ بازدید ۱۱ ماه پیش
انقلاب ها و طاغوت های جهان ۰۳:۳۱
۴۹۹ بازدید ۱۱ ماه پیش
زیبایی نقد  و  آزادی اندیشه و بیان ۰۴:۰۴
۱,۱۵۰ بازدید ۱۱ ماه پیش
بندگی در نبرد مقدس ۰۸:۳۸
۴۸۲ بازدید ۱۱ ماه پیش
نیاز روح ۰۶:۰۳
۴۰۳ بازدید ۱۱ ماه پیش
نبرد مقدس : ضحاک (شاه ماردوش) ۰۴:۲۸
۱,۳۲۹ بازدید ۱۱ ماه پیش
خدا و انسان : پذیرش خدمت به حکومت خدا ۰۳:۵۸
۱,۴۶۱ بازدید ۱۱ ماه پیش
سربازان خدا و ولایت خدا ۰۷:۲۱
۲,۲۸۷ بازدید ۱۱ ماه پیش
اهمیت اعضای جنبش 1001 برای ظهور خداوند ... ۰۵:۳۴
نمرودیان زمان ... نقش مخرب استکبار و مستکبر ۰۲:۵۴
روح خدایی انسان و ملکوت خدا ۰۳:۴۸
۶۷۸ بازدید ۱۱ ماه پیش
پادشاهی خدا - سربازان خدا (2) ۰۴:۳۹
۸۴۶ بازدید ۱۱ ماه پیش
پادشاهی خدا - سربازان خدا (1) ۰۵:۳۸
۹۰۹ بازدید ۱۱ ماه پیش
خداشناسی (1) ۰۶:۳۷
۱,۲۲۲ بازدید ۱۱ ماه پیش
تمام طرح خدا برای انسان (4)   .....  سیکل آفرینش ۰۶:۰۴
تمام طرح خدا برای انسان (3) ۰۳:۰۸
۸۳۸ بازدید ۱۱ ماه پیش