دستگاه جوجه کشی

دستگاه جوجه کشی

گفتگو با پرورش دهنده شترمرغ ۰۲:۵۷
۲,۴۷۳ بازدید پارسال
حمله شتر مرغ ها به غذایی توریست ۰۰:۱۴
خوردن هندواونه توسط شترمرغ ۰۰:۵۰
۱,۱۹۳ بازدید پارسال
جفتگیری شترمرغ ۰۰:۳۰
۱۲,۴۱۹ بازدید ۲ سال پیش
افزایش بهروی گاو ها با کمک رطوبت ساز ۰۱:۱۶
بازی دو سگ خوشگل ۰۰:۳۳
۲۸۳ بازدید ۲ سال پیش
لحظه بیرون آمدن جوجه های طوطی ۰۰:۱۲
۱,۷۵۶ بازدید ۲ سال پیش
بیرون آمدن جوجه از داخل دستگاه جوجه کشی ۰۰:۵۹
ساخت دستگاه جوجه کشی دست ساز ۰۵:۱۰
۲,۴۹۱ بازدید ۲ سال پیش