Skip to main content
کفسابی بهنام

کفسابی بهنام

مزایای کفسابی بهنام 1-نظافت اسان محیط کفسابی شده 2 -زیبا شدن محیط کفسابی شده 3-در محیطی که کفسابی شده درز و سوراخی نخواهیم داشت 4-کفسابی باعث لوکس و اینه ای شدن سنگ ما می شود 5-محیطی که کفسابی می شود مثل محیطی که پارکت شده یک دست و یک نواخت می شود 6- اگر در کف محیطی جرم و یا تیرگی و یا زردشدگی و زنگ زدگی وجود داشته باشد به راحتی می توان آن را برطرف کرد و آن جرم و تیرگی و سیاهی و زردی و زنگ زدگی را برطرف کرد و کف مورد نظر را به حالت اولیه ی خود برگرداند.