بابک خواجه نوری

بابک خواجه نوری

مناجات | تار و تنبک ۱۱:۳۹
۹۴ بازدید ۲ ماه پیش
مناجات | آواز بیات اصفهان ۱۱:۳۹
۷۹ بازدید ۲ ماه پیش
استاد علیرضا افتخاری | دخترک فال بین ۰۴:۱۰
دخترک فال بین | استاد علیرضا افتخاری ۰۴:۱۰
استاد خواجه نوری و استاد فبروزبخت ۱۱:۴۶
برنامه بوم رویا ۱۱:۴۶
۵۲ بازدید ۳ ماه پیش
دونوازی ویولن و تنبک ۱۱:۴۶
۱۶۸ بازدید ۳ ماه پیش
تصنیف سیاهی شب ( ابراهیم یوسفی نژاد ) ۰۴:۲۵
تصنیف قدیمی سیاهی شب ۰۴:۲۵
۸۴ بازدید ۵ ماه پیش
تصنیف قدیمی سیاهی شب ۰۴:۲۵
۵۹ بازدید ۶ ماه پیش
بانو هاله خاورانی (آهنگ نقاب) ۰۳:۲۸
۷۶۸ بازدید ۶ ماه پیش
آهنگ نقاب (بانو هاله خاورانی) ۰۳:۲۸
۶۰۱ بازدید ۶ ماه پیش
دف ۰۰:۵۹
۸۸ بازدید ۷ ماه پیش
تنبک ۰۰:۵۷
۱۰۰ بازدید ۷ ماه پیش
آموزش تنبک ۰۱:۰۴
۶۹ بازدید ۷ ماه پیش
آموزش تمپو ۰۱:۰۴
۵۳ بازدید ۷ ماه پیش
بانو هاله خاورانی ۰۱:۰۰
۶۹ بازدید ۷ ماه پیش
بانو هاله خاورانی (ارکستر گلهای هامون) ۰۰:۵۹
بانو هاله خاورانی ۰۱:۰۰
۱۵۲ بازدید ۷ ماه پیش
آموزش کاخن توسط استاد بابک خواجه نوری ۰۱:۰۱
آموزش آنلاین و مجازی تنبک ۰۰:۵۷
۹۹ بازدید ۸ ماه پیش
آموزش دف بصورت آنلاین و مجازی ۰۰:۵۹
۹۳ بازدید ۸ ماه پیش
آموزش آنلاین و مجازی کاخن ۰۱:۰۱
۷۲ بازدید ۸ ماه پیش
دو نوازی در دستگاه ماهور ۰۸:۲۵
۱۸۲ بازدید ۱۰ ماه پیش
تک درختی با صدای خانم آزاده سلطانی ۰۴:۱۷
۲۸۶ بازدید ۱۰ ماه پیش
تک درختی تیره بختم ۰۴:۱۴
۲۱۰ بازدید ۱۰ ماه پیش
بداهه نوازی در آواز ابوعطا ۱۶:۴۱
۲۰۲ بازدید ۱۰ ماه پیش
ارکستر گلهای هامون ۰۱:۰۰
۲۴۰ بازدید ۲ سال پیش
استاد خواجه نوری ۰۸:۱۱
۲۲۷ بازدید ۲ سال پیش
استاد خواجه نوری ۰۳:۲۵
۲۱۹ بازدید ۲ سال پیش
اجرای آهنگ کجایی ای گل رویت ۰۴:۵۵
۳۸۴ بازدید ۲ سال پیش
52 پیش درآمد ساده براى سنتور ۰۳:۲۳
۱۵۷ بازدید ۲ سال پیش
همنوازی ویولن و تنبک ۱۳:۲۴
۲,۰۷۴ بازدید ۲ سال پیش
استاد بابک خواجه نوری ۱۱:۲۵
۱,۶۹۶ بازدید ۲ سال پیش
استاد بابک خواجه نوری ۰۲:۰۱
۳۱۱ بازدید ۲ سال پیش
استاد بابک خواجه نوری ۰۳:۱۸
۴۱۶ بازدید ۲ سال پیش