Skip to main content
saina

saina

شاید بگویند دیوانه است ... شاید بگویند دانا است... شاید بگویند عاشق است ... هرچه گفتند بی اهمیت باش چون تو خودت هستی