سریال هایه کره ای
سریال هایه کره ای

سریال هایه کره ای

سریال تیم بولداگ قسمت اول(زیرنویس فارسی) ۱:۰۸:۳۳
سریال پادشاه ابدی قسمت دوازدهم(زیر نویس فارسی) ۱:۱۰:۵۱
سریال پادشاه ابدی قسمت یازدهم (زیرنویس فارسی) ۱:۱۰:۵۹
سریال بازیگران خوب قسمت ششم (زیرنویس فارسی) ۱:۰۲:۳۰
سریال بازیگران خوب قسمت پنجم(زیرنویس فارسی) ۱:۰۳:۴۹
سریال بازیگران خوب قسمت چهارم ( زیرنویس فارسی) ۱:۰۰:۵۴
سریال بازیگران خوب قسمت سوم ( زیرنویس فارسی) ۱:۰۳:۱۸
سریال بازیگران خوب قسمت دوم( زیرنویس فارسی) ۱:۰۳:۰۷
سریال بازیگران خوب قسمت اول( زیرنویس فارسی) ۱:۰۳:۲۹