کانال آموزشی دکتر مدبرنیا

کانال آموزشی دکتر مدبرنیا

جلسه ششم کلاس مدارهای الکترونیکی ۱:۰۱:۲۹
جلسه دوم کارگاه  سیستم های کنترل خطی ۱:۲۷:۰۰
جلسه اول کارگاه سیستم های کنترل خطی ۱:۱۲:۰۹