مجله ماگرتا

کانال تایید شده مجله ماگرتا

سریال بوم و بانو قسمت 36 - سی و ششم ۴۳:۱۵
۶,۶۷۸ بازدید ۸ روز پیش
سریال نجلا قسمت 14 - چهاردهم ۴۴:۰۷
۵,۲۶۹ بازدید ۸ روز پیش
سریال ایلدا قسمت 24 - بیست و چهارم ۴۴:۴۷
۲,۸۰۸ بازدید ۹ روز پیش
سریال بوم و بانو قسمت 35 - سی و پنجم ۴۱:۲۱
۱,۷۳۷ بازدید ۹ روز پیش
سریال نجلا قسمت 13 - سیزدهم ۴۶:۲۲
۲,۷۶۶ بازدید ۹ روز پیش
سریال ایلدا قسمت 23 - بیست و سوم ۴۷:۴۲
۵۸۹ بازدید ۹ روز پیش
سریال نجلا قسمت 12 - دوازدهم ۴۷:۲۰
۱۶,۴۳۳ بازدید ۱۰ روز پیش
سریال بوم و بانو قسمت 34 - سی و چهارم ۴۱:۵۱
۹,۷۶۲ بازدید ۱۰ روز پیش
سریال ایلدا قسمت 22 - بیست و دوم ۳۹:۴۲
۱۳,۷۳۸ بازدید ۱۱ روز پیش
سریال بوم و بانو قسمت 33 - سی و سوم ۳۹:۵۴
۱۱,۹۶۰ بازدید ۱۱ روز پیش
سریال نجلا قسمت 11 - یازدهم ۴۴:۱۰
۲۶,۰۱۹ بازدید ۱۱ روز پیش
سریال ایلدا قسمت 21 - بیست و یکم ۴۴:۴۳
۱۷,۰۶۶ بازدید ۱۲ روز پیش
سریال بوم و بانو قسمت 32 - سی و دوم ۴۱:۲۰
۸,۵۴۲ بازدید ۱۲ روز پیش
سریال نجلا قسمت 10 - دهم ۴۵:۲۶
۲۶,۷۲۸ بازدید ۱۲ روز پیش
سریال ایلدا قسمت 20 - بیستم ۳۹:۵۸
۶,۱۰۲ بازدید ۱۳ روز پیش
سریال بوم و بانو قسمت 31 - سی و یکم ۴۴:۳۵
۴,۵۸۸ بازدید ۱۳ روز پیش
سریال نجلا قسمت 9 - نهم ۲۶:۱۵
۱۱,۹۸۱ بازدید ۱۳ روز پیش
سریال ایلدا قسمت 19 - نوزدهم ۴۲:۰۴
۳,۹۷۰ بازدید ۱۴ روز پیش
سریال نجلا قسمت 8 - هشتم ۴۱:۱۸
۵,۱۶۲ بازدید ۱۴ روز پیش
سریال ایلدا قسمت 18 - هجدهم ۴۲:۱۵
۶,۱۸۱ بازدید ۱۶ روز پیش
سریال بوم و بانو قسمت 30 - سی ام ۴۴:۲۴
۶۳۲ بازدید ۱۶ روز پیش
سریال نجلا قسمت 7 - هفتم ۴۱:۴۸
۳,۲۶۸ بازدید ۱۶ روز پیش
دکلمه من نمیدانستم معنی هرگز را ۰۱:۲۷
۱۵,۴۸۸ بازدید ۱۶ روز پیش
خلاصه بازی آلمان 3 - سوئیس 3 - لیگ ملت های اروپا ۰۷:۵۹
سریال ایلدا قسمت 17 - هفدهم ۴۱:۵۲
۲,۰۰۱ بازدید ۱۷ روز پیش
سریال بوم و بانو قسمت 29 - بیست و نهم ۴۱:۱۷
۷۵۱ بازدید ۱۷ روز پیش
سریال نجلا قسمت 6 - ششم ۴۹:۵۸
۹,۳۲۴ بازدید ۱۷ روز پیش