اپلیکیشن مانکن

اپلیکیشن مانکن

کاهش چربی شکم در 7 روز / اپلیکیشن مانکن ۱۰:۲۴
16 تمرین با توپ پزشکی / اپلیکیشن مانکن ۰۲:۲۰
تمرینات زومبا / اپلیکیشن مانکن ۳۲:۳۲
۳۷۴ بازدید ۲ ماه پیش
15 دقیقه کششی کامل بدن / اپلیکیشن مانکن ۱۶:۲۹
تمرینات زومبا / اپلیکیشن مانکن ۰۳:۳۸
۲۳۸ بازدید ۳ ماه پیش
تمرینات هوازی چربی سوز / اپلیکیشن مانکن ۳۰:۳۰
تمرینات زومبا / اپلیکیشن مانکن ۰۳:۱۱
۴۳۳ بازدید ۴ ماه پیش
تمرینات زومبا / اپلیکیشن مانکن ۳۲:۳۲
۳۴۵ بازدید ۴ ماه پیش
درشت مغذی ها چیست؟ / اپلیکیشن مانکن ۰۱:۲۲
تمرینات زومبا / اپلیکیشن مانکن ۰۳:۰۶
۷۷۶ بازدید ۴ ماه پیش
تمرینات زومبا / اپلیکیشن مانکن ۲۶:۰۲
۸,۴۳۵ بازدید ۵ ماه پیش
تمرینات چربی سوزی / اپلیکیشن مانکن ۰۷:۱۲
تمرینات سخت شکم پیلاتس / اپلیکیشن مانکن ۳۳:۲۲
تمرینات تمام بدن با دمبل / اپلیکیشن مانکن ۲۳:۴۹
تمرینات زومبا / اپلیکیشن مانکن ۰۳:۵۶
۳۵۶ بازدید ۵ ماه پیش
38 تمرین برای دمبل / اپلیکیشن مانکن ۰۲:۴۶
تمرینات کامل بدن / اپلیکیشن مانکن ۱۱:۳۸
۱,۷۶۰ بازدید ۶ ماه پیش
تمرینات چربی سوز بدون پرش / اپلیکیشن مانکن ۳۲:۴۴
99 تمرین هوازی با وزن بدن / اپلیکیشن مانکن ۰۷:۳۹
تمرینات TRX برای عضلات مرکزی بدن ۰۴:۲۰
۱۸۶ بازدید ۶ ماه پیش
تمرینات زومبا / اپلیکیشن مانکن ۲۴:۳۲
۱,۰۸۰ بازدید ۶ ماه پیش
تمرینات زومبا / اپلیکیشن مانکن ۰۳:۳۰
۸۳۳ بازدید ۶ ماه پیش
لانگ به پهلو /  اپلیکیشن مانکن ۰۰:۴۵
۲۰۱ بازدید ۶ ماه پیش
بالا کشیدن پا به پهلو /  اپلیکیشن مانکن ۰۱:۴۷
اسکات شکسته /  اپلیکیشن مانکن ۰۱:۴۹
۷۱ بازدید ۶ ماه پیش
ضربه آرنج / اپلیکیشن مانکن ۰۰:۲۸
۸۳ بازدید ۶ ماه پیش
لمس شانه /  اپلیکیشن مانکن ۰۰:۵۱
۸۷ بازدید ۶ ماه پیش
مشت زدن صلیبی با اسکات  /  اپلیکیشن مانکن ۰۰:۳۳
لگد چرخشی /  اپلیکیشن مانکن ۰۰:۳۲
۷۹ بازدید ۶ ماه پیش
مشت زدن صلیبی /  اپلیکیشن مانکن ۰۰:۳۰
۸۲ بازدید ۶ ماه پیش
مشت زنی با لگد از بغل  /  اپلیکیشن مانکن ۰۰:۳۴
مشت زنی در حالت لانگ / اپلیکیشن مانکن ۰۰:۲۹
لگد به عقب /  اپلیکیشن مانکن ۰۰:۴۸
۸۳ بازدید ۶ ماه پیش
لانگ پرشی /  اپلیکیشن مانکن ۰۰:۳۹
۶۵ بازدید ۶ ماه پیش
گام به بالا با جهش /  اپلیکیشن مانکن ۰۰:۳۵
ضربه زانو / اپلیکیشن مانکن ۰۰:۳۶
۴۸ بازدید ۶ ماه پیش
ضربه در حالت پل / اپلیکیشن مانکن ۰۰:۳۴
لگد به جلو /  اپلیکیشن مانکن ۰۰:۳۷
۵۲ بازدید ۶ ماه پیش