سجاد .م
سجاد .م

سجاد .م

شوخی با نیچه ۰۰:۳۱
آرتمیس، بوتانیکا ۰۳:۱۵
گنوسیان از اریک ساتی ۰۲:۵۱
گنوسیان از اریک ساتی ۰۳:۱۲
Crime and Punishment 2002 (part2) ۱:۱۵:۱۵
Crime and punishment 2002 (part1) ۱:۳۰:۴۸
Raskolnikow 1923 ۱:۳۹:۲۹
۲ سال پیش
Metrópolis 1927 ۲:۲۸:۴۵
۲ سال پیش
Marquis de Sade's Justine (1969) ۱:۳۳:۵۸
Terrorism of Iran ۴۹:۴۸
۲ سال پیش
Ludwig van Beethoven, Moonlight Sonata ۱۵:۰۳
Noé's Love ۰۱:۰۲
۲ سال پیش