ماشین سازی مهدی

ماشین سازی مهدی

دستگاه شستشوی خرمای خاصویی ۰۱:۱۲
۱۲۰ بازدید ۴ ماه پیش
دستگاه شستشوی رطب کلوته ۰۱:۴۸
۱۰۱ بازدید ۴ ماه پیش
سرند با خط سورت ۰۱:۵۵
۱۲۸ بازدید ۴ ماه پیش
دستگاه تیغ زن ۰۱:۰۷
۸۶ بازدید ۴ ماه پیش
دستگاه خمیر خرما ۰۱:۳۹
۹۲ بازدید ۴ ماه پیش
توزین (2) ۰۱:۳۶
۱۰۱ بازدید ۸ ماه پیش
شستشو جدید جدید ۰۲:۰۳
۹۲ بازدید ۸ ماه پیش
خط کامل سورت و سرند خرما ۰۱:۵۵
۴۶۶ بازدید ۱۱ ماه پیش
دستگاه شستشو خرما ۰۲:۰۳
۱۹۲ بازدید ۱۱ ماه پیش
روغن زن جدید ۰۱:۰۲
۹۰ بازدید ۱۱ ماه پیش
دستگاه خمیر کن خرما ۰۱:۴۹
۱۱۴ بازدید ۱۱ ماه پیش
تیزر محصولات ماشین سازی مهدی ۰۲:۰۰
۱۴۵ بازدید ۱۱ ماه پیش