مطب چین

مطب چین

دستگاه Elle TENS ۰۱:۵۳
۳ سال پیش
افتالموسکوپ ولچ آلن ۰۲:۵۸
اپکس لوکیتور Minipex ۰۱:۴۳
لایت کیور قلمی LED-H ۰۱:۳۴
لایت کیور X-Cure ۰۳:۳۳
پیزوسرجری US-ll LED ۰۵:۳۳
اتوسکوپ SmartLED 5500 ۰۲:۰۷
اتوسکوپ Smartlight ۰۱:۵۴
اسپیرومتر مدل Spirolab New ۱۰:۱۳