Skip to main content
❣️مهدی  ❣️زندگی من هیچ مشکلی نداره❣️ من باید خوشحال باشم ❣️ولی یه غمی وجود داره...  و من نمیدونم که از کجا میاد

❣️مهدی ❣️زندگی من هیچ مشکلی نداره❣️ من باید خوشحال باشم ❣️ولی یه غمی وجود داره... و من نمیدونم که از کجا میاد

همیشه زمانی میتونی تنهایی رو درک کنی که واقعا تنها باشی نه این که خودت رو تنها کنی... اگر مثل آن چیزی که میشناختمت می ماندی، آن طور که میخواستی دوستت می داشتم