محمد کریمی

محمد کریمی

free discussion یا بحث آزاد ۰۹:۲۱
adverbs in English ۰۶:۰۷
۶ روز پیش
حال کامل ۰۵:۴۱
۶ روز پیش
reading comprehension ۰۴:۰۳
۸ روز پیش
CLAUSE vs PHRASE ۰۸:۴۰
۲۰ روز پیش
IELTS Reading: Top 10 Tips ۱۰:۲۶
تقویت مکالمه انگلیسی ۲۳:۴۴
3 ways to use "HAVE GOT" in English ۰۵:۴۱
At the shop ۰۱:۵۵
۱ ماه پیش
فونوتیک انگلیسی ۰۹:۳۷
داستان کوتاه هیولا ۰۲:۳۸