آموزش زبان انگلیسی | محسن کشاورزی

آموزش زبان انگلیسی | محسن کشاورزی

تفاوت will و be going to ۰۰:۵۸
به بیراهه نرو! ۰۰:۵۰
تفاوت continuously و continually ۰۰:۴۵
تفاوت specially و especially ۰۰:۴۶