Skip to main content
نابکت

نابکت

آموزش های رایگان نابکت برای آگاهی از آموزش های رایگان دیگر در خبر نامه www.nabket.ir عضو شوید

هم نهشتی
01:18
هم نهشتی
۲ سال پیش

فاکتورگیری
01:01
فاکتورگیری
۲ سال پیش
معادله
01:08
معادله
۲ سال پیش

چند ضلعی ها
01:00
چند ضلعی ها
۳ سال پیش

ریشه گیری
00:53
ریشه گیری
۳ سال پیش

نماد علمی
00:46
نماد علمی
۳ سال پیش

اعداد گویا
01:14
اعداد گویا
۳ سال پیش

احتمال
02:12
احتمال
۳ سال پیش