نهالستان ارغوان نهال

نهالستان ارغوان نهال

دستگاه کاشت نهال ۰۰:۱۶
برداشت مکانیزه گردو ۰۳:۲۱
پیوند وصله ای انگور ۰۰:۵۶
مشخصات گردو فرنور ۰۰:۵۰
نهال گردو فرنور ۰۱:۵۱